Algemene verkoopsvoorwaarden


Van toepassing vanaf 05/10/2020

Preambule:

De vennootschap MY VELO SARL is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 12.000,00 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in QUESNOY SUR DEULE (59890) - 6, rue de Floriade, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van LILLE METROPOLE (59) onder het nummer B 790 364 715, hierna "de Verkoper" genoemd.

SIRET 790 364 715 00017
Intracommunautaire BTW-nummer: FR 64790364715

Tel: 03-74-09-05-40

Email : contact@my-velo.fr

De activiteit van de verkoper is de verkoop van fietsen (mountainbikes, VAE, weg, stads-, BMX, kinderen, accessoires).
In het bijzonder verkoopt de Verkoper de bovengenoemde goederen en/of diensten via de website http://www.my-velo.fr. De lijst van goederen en diensten die door de Verkoper online te koop worden aangeboden, kan worden geraadpleegd op de site die beschikbaar is op http://www.my-velo.fr.


Artikel 1 - Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden - Afdwingbaarheid


De partijen komen overeen dat hun betrekkingen uitsluitend worden beheerst door dit contract, met uitsluiting van eventuele voorwaarden die eerder op de website van de verkoper beschikbaar waren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te wijzigen door een nieuwe versie op de Site te publiceren. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van validatie van de bestelling.
Deze algemene voorwaarden geven uitdrukking aan alle verplichtingen van de partijen. In die zin wordt de koper geacht alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde die voorkomt in de door de koper verzonden of overhandigde documenten mag hierin worden opgenomen, aangezien deze documenten onverenigbaar zouden zijn met deze algemene voorwaarden.
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die de Koper, een niet-handelaar of een professionele persoon in zijn hoedanigheid van consument, plaatst voor alle producten en diensten die worden aangeboden via de commerciële site http://www.my-velo.fr, gepubliceerd door het bedrijf PRESTASHOP (hierna "de Site" genoemd).

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden systematisch ter kennis gebracht van elke Koper om hem/haar in staat te stellen een bestelling te plaatsen. Zij hebben voorrang op de aankoopvoorwaarden, tenzij deze formeel schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard. Elke tegengestelde voorwaarde die door de Koper wordt betwist, zal dus, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, onafdwingbaar zijn tegenover de Verkoper, ongeacht wanneer deze ter kennis van de Verkoper is gebracht.

Het plaatsen van een bestelling impliceert dus dat de Koper de algemene verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud naleeft.

De Klant erkent dat hij vóór het plaatsen van een bestelling op een leesbare en begrijpelijke manier op de hoogte is gebracht van deze algemene verkoopsvoorwaarden en van alle informatie en details zoals bedoeld in de artikelen L111-1 tot en met L111-7, en in het bijzonder :

- de essentiële kenmerken van het product, rekening houdend met het gebruikte communicatiemiddel en het betrokken product; - de
 prijs van de producten en de daaraan verbonden kosten (bijvoorbeeld levering); - bij
 gebrek aan onmiddellijke uitvoering van het contract, de datum of de uiterste datum waarop de Verkoper zich ertoe verbindt het product te leveren;
 - informatie over de identiteit van de Verkoper, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens, en zijn activiteiten, indien deze niet uit de context blijken ; -
 informatie over de wettelijke en contractuele garanties en de wijze van uitvoering daarvan; - de
 mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling;
 - informatie over het herroepingsrecht (bestaan, voorwaarden, termijn, wijze van uitoefening van dit recht en standaardformulier voor herroeping), de kosten van het terugzenden van de Producten, de wijze van herroeping en andere belangrijke contractuele voorwaarden.

De Koper verklaart, voorafgaand aan zijn bestelling, dat de aankoop van deze producten niet rechtstreeks verband houdt met zijn professionele activiteit en dat de aankoop ervan is voorbehouden aan zijn persoonlijk gebruik. Als consument heeft de Koper dus specifieke rechten die in twijfel zouden worden getrokken als de producten of diensten die in het kader van de website worden aangeschaft, daadwerkelijk verband houden met zijn beroepsactiviteit.

Al deze informatie wordt in het Frans gepresenteerd. De Koper verklaart dat hij over de volledige rechtsbevoegdheid beschikt om zich onder deze algemene voorwaarden te verbinden.

Het feit dat de Verkoper op een bepaald moment geen gebruik maakt van één van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking om later gebruik te maken van één van de genoemde voorwaarden.


Artikel 2 - Voorstelling van MY-VELO.FR


Het doel van onze website http://www.my-velo.fr is om u de beste fietsen aan te bieden tegen de beste prijzen. Onze lichte structuur en onze werking met en zonder voorraad (op bestelling en snelle levering) laten ons toe u onklopbare prijzen aan te bieden!

De door de onderneming MY VELO SARL in het kader van de Website opgezette online shop vermeldt de volgende informatie:
 - Wettelijke kennisgeving die een nauwkeurige identificatie van de onderneming MY VELO SARL mogelijk maakt; -
 Presentatie van de essentiële kenmerken van de aangeboden goederen; - Vermelding,
 in euro's, van de prijs van de goederen, alsook, indien nodig, van de leveringskosten; -
 Vermelding van de wijze van betaling, levering of uitvoering;
 - Bestaan van een herroepingsrecht;
- Geldigheidsduur van het aanbod of de prijs;

Assemblage

MY VELO SARL levert fietsen gemonteerd op 95%, conform het decreet nr. 2016-364 van 29 maart 2016 over de preventie van risico's die voortvloeien uit het gebruik van fietsen. De volgende handelingen kunnen echter ten laste van de consument blijven:- de
 montage van de wielen - het
 oppompen van de banden en de vering, op voorwaarde dat de juiste oppompen bij de fiets worden geleverd - de montage
 van de pedalen (met aanduiding van het linker- en het rechterpedaal) - de
 montage van de zadelpen, de stuurpen of de als zodanig werkende inrichtingen op het frame en de aanpassing daarvan aan de morfologie van de gebruiker -
 voor fietsen voor jonge kinderen, de installatie van de stabilisatoren - de installatie van de
 accu's die nodig zijn voor de werking van de fiets en de accessoires in hun behuizing - de
 installatie van de verlichtings- en visuele signaleringsinrichtingen en de waarschuwingsinrichting, die vervolgens bij de fiets moet worden geleverd - de installatie
 van accessoires zoals bagagedragers, spatborden, zadeltassen, manden, statieven, flessenhouders, achteruitkijkspiegels, kaarthouders of meters - de
 installatie van rij- of navigatiehulpmiddelen.

Op voorwaarde dat deze handelingen:
a) het voorwerp zijn van precontractuele
 informatie van de consument met vermelding van de handelingen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Het is aan de Verkoper om te bewijzen dat deze informatie aan de Koper is doorgegeven.
 b) Vereist geen andere dan de gebruikelijke fietspomp of gereedschap, tenzij deze samen met de fiets worden geleverd.
 c) Leidt niet tot de demontage of verkeerde afstelling van een essentieel element voor de veiligheid, in het bijzonder het remsysteem, de besturing en de transmissie van de fiets.


Artikel 3 - Definities


Onder de hierna genoemde termen en uitdrukkingen wordt, wanneer deze worden voorafgegaan door een hoofdletter, verstaan met het oog op de interpretatie en uitvoering ervan:

"Artikel": de
 Goederen
 die het voorwerp uitmaken van de Bestelling "
Goed": elk product dat te koop wordt aangeboden op de Site
 "Bestelling": aanvraag voor Goederen of Diensten door de Klant aan de Verkoper
 "Algemene Verkoopvoorwaarden": de algemene verkoopsvoorwaarden die het voorwerp uitmaken van deze
 "Overeenkomst": dit document, met inbegrip van de preambule en eventuele bijlagen, evenals elke wijziging, vervanging, verlenging of hernieuwing ervan krachtens de overeenkomst
 tussen de
 Partijen
": de periode tussen de datum van Validatie van de Bestelling en de datum van Levering van de Bestelling aan de Klant": kosten van de
 door de Verkoper gemaakte kosten voor het verzenden van de Bestelling naar het door de Klant aangegeven Leveringsadres
 "Levering": verzending van het Artikel naar de Klant
 "Leveringsmethode": elke standaard- of expres-leveringsmethode die op de Site
 beschikbaar is op het moment van de Bestelling
"Prijs": de eenheidswaarde van een Goed of Dienst; deze waarde omvat alle belastingen en is exclusief de Leveringskosten
 "Totale Prijs": het totale bedrag van de cumulatieve prijzen van de Goederen en Diensten die het onderwerp zijn van de Bestelling; dit bedrag omvat alle belastingen
 "All-Inclusive Price": de Totale Prijs waaraan de prijs van de Leveringskosten wordt toegevoegd; dit bedrag omvat alle belastingen
 "Service": elke dienst die te koop wordt aangeboden op de Site
 "Site": Online Verkoopsite http://www.my-velo.fr gebruikt door de Verkoper voor de marketing van zijn Goederen / Diensten
": heeft de betekenis die aan deze term wordt gegeven in Artikel 5;
 "Validatie van bestellingen": heeft de betekenis die aan deze
 term
 wordt gegeven in Artikel 7;
 "Online Verkoop": marketing van de Goederen en Diensten van de Verkoper via de Site De
 verwijzingen naar de Artikelen zijn verwijzingen naar de Artikelen van deze Overeenkomst, tenzij anders vermeld.
Elke verwijzing naar het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa.
Elke verwijzing naar het ene geslacht omvat het andere geslacht.


Artikel 4 - Doel


Het doel van deze Overeenkomst is het definiëren van de rechten en verplichtingen van de Partijen in het kader van de Online Verkoop van de Goederen en Diensten die door de Verkoper te koop worden aangeboden aan de Klant.


Artikel 5 - Toepassingsgebied


Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn voorbehouden aan de enige consumenten, zoals gedefinieerd door de wet en de rechtspraak, die uitsluitend voor eigen rekening handelen en voornamelijk in Frankrijk en België gedomicilieerd zijn, in de wetenschap dat de onderneming MY VELO SARL in alle landen levert volgens de bestellingen. In
overeenstemming met de artikelen L. 111-1 en L. 111-4 van het consumentenwetboek zijn de essentiële kenmerken en prijzen van de goederen en diensten die via elektronische weg worden verkocht, beschikbaar op de website.
De beroepsbeoefenaar deelt de consument ook informatie mee over zijn identiteit, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, alsook, in voorkomend geval, informatie over wettelijke garanties, de functies van de digitale inhoud en, in voorkomend geval, de interoperabiliteit ervan, het bestaan en de wijze van uitvoering van garanties en andere contractvoorwaarden, overeenkomstig de artikelen R. 111-1 en R. 111-2 van het wetboek van consumentenzaken. Bovendien
 ontvangt de Klant de informatie zoals voorzien in de artikelen L. 122-1 en L. 221-11 van het Franse Consumentenwetboek, voor en na het afsluiten van de verkoop en in het bijzonder door middel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van Goederen en Diensten door de Verkoper via de Site.
De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden alvorens de Bestelling te valideren in de zin van artikel 7. De Validatie van de Bestelling houdt dus een aanvaarding zonder beperking of voorbehoud in van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op Bestellingen die worden geplaatst met het oog op Levering in het Gebied waarop de genoemde Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn: Metropolitaan Frankrijk, met inbegrip van Corsica, Franse Overzeese Departementen en Gebieden, Europa ("het Gebied").


Artikel 6 - Inwerkingtreding en duur


Dit Contract treedt in werking op de datum van Validatie van de Bestelling zoals gedefinieerd in artikel 7.
 Het Contract wordt gesloten voor de duur die nodig is voor de levering van de Goederen en Diensten, tot het verstrijken van de door de Verkoper verschuldigde garanties en verplichtingen.


Artikel 7 - Bestellen van de goederen en diensten en stappen voor het voltooien van de online verkoop


Elke bestelling die op de Site https://www.my-velo.fr wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een contract dat op afstand wordt gesloten tussen de Klant en de Verkoper. Voor bestellingen die uitsluitend op het internet worden geplaatst, wordt de registratie van een Bestelling op de Site https://www.my-velo.fr uitgevoerd wanneer de Klant deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aanvaardt door het daartoe voorziene vakje aan te vinken en zijn Bestelling te valideren.
Om de bestelling af te ronden, moet de klant de volgende stappen volgen:
1. 1. het adres van de Site in te vullen;
 2. de instructies van de Site te volgen en in het bijzonder de instructies die nodig zijn om een klantenrekening te openen;
 3. het bestelformulier in te vullen. In het geval van langdurige inactiviteit tijdens de aansluiting is het mogelijk dat de selectie van de door de Klant gekozen Goederen en Diensten vóór deze inactiviteit niet meer gegarandeerd is. 3. De Klant wordt dan uitgenodigd om zijn selectie van Goederen en Diensten vanaf het begin te hervatten;
 4. De
Klant wordt uitgenodigd om zijn selectie van Goederen en Diensten te hervatten. 4.
De elementen van het besluit te controleren en, indien van toepassing, eventuele fouten te identificeren en te corrigeren voordat de aanvaarding ervan wordt bevestigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 1127-2 van het Franse burgerlijk wetboek;
 5. Het besluit te
controleren en te corrigeren overeenkomstig de bepalingen van artikel 1127-2 van het Franse burgerlijk wetboek. 5.
Validatie van de Bestelling, de Totale Prijs en de All-Inclusive Price (de "Validatie van de Bestelling"); deze validatie houdt de aanvaarding in van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en vormt het bewijs van de koopovereenkomst;
 6. De Klant dient de bestelling te
 bevestigen.
6. Volg de instructies van de online betaalserver om de All-Inclusive Price te betalen.
De Klant ontvangt dan langs elektronische weg en zonder uitstel een bevestiging van de aanvaarding van de betaling van de Bestelling.
De Klant zal ook elektronisch en zonder uitstel een ontvangstbevestiging ontvangen die geldt als bevestiging van de Bestelling (de "Orderbevestiging"). De verkoop wordt pas als definitief beschouwd als de Verkoper de Klant een bevestiging van de aanvaarding van de Bestelling per e-mail heeft gestuurd.
De Klant ontvangt een bevestiging van de verzending van de Bestelling per e-mail.
De levering gebeurt op het leveringsadres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven. Bij de uitvoering van de verschillende hierboven vermelde fasen van de Order verbindt de Klant zich ertoe deze Contractuele Voorwaarden na te leven.
De Klant kan de voortgang van zijn bestelling volgen op de website https://www.my-velo.fr.


Artikel 8 - Prijs van Goederen en Diensten en Geldigheidsvoorwaarden


De prijs van de op de Site verkochte Goederen en Diensten wordt respectievelijk per artikel en referentie of per dienst en per referentie aangegeven. Op het moment van de validatie van de bestelling is de te betalen prijs de All-Inclusive Price.
De telecommunicatiekosten die inherent zijn aan de toegang tot de Site blijven de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant.
De geldigheidsduur van de aanbiedingen en de prijzen wordt bepaald door de actualisering van de Site.

De prijzen zijn aangegeven in euro's en zijn alleen geldig op de datum waarop de Koper het bestelformulier verstuurt. Zij houden geen rekening met de leveringskosten die als toeslag worden gefactureerd en die vóór de validatie van de bestelling zijn aangegeven. De prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het toepasselijke BTW-tarief zal automatisch worden weerspiegeld in de prijs van de producten op de Site. De betaling van de totaliteit van de prijs moet worden uitgevoerd op het moment van de bestelling. De betaalde bedragen kunnen op geen enkel moment worden beschouwd als een aanbetaling of een voorschot.
Voor elke verkoop buiten de E.U. wordt geen BTW in rekening gebracht. Op het moment van invoer gaat het pakket automatisch door de douane. De inklaringskosten worden daar berekend. Ze worden later gefactureerd aan de ontvanger van de bestelling.


Artikel 9 - Orderbevestiging


De contractuele informatie wordt bevestigd door een e-mail te sturen naar het adres dat de Klant bij de validatie van de bestelling heeft opgegeven, ten laatste bij de levering of, bij gebrek daaraan, naar het adres dat de consument op het bestelformulier heeft opgegeven.


Artikel 10 - Productinformatie


10.1 De onderneming MY VELO SARL presenteert op haar website de te koop aangeboden producten met de nodige kenmerken, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L 111-1 van het Consumentenwetboek, dat de potentiële consument de mogelijkheid biedt om de essentiële kenmerken van de producten die hij wenst te kopen te kennen alvorens een definitieve bestelling te doen.
10.2 De aanbiedingen van de firma MY VELO SARL zijn slechts geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
10.3 Verzending vindt over het algemeen plaats binnen 4 tot 5 werkdagen, afhankelijk van de beschikbaarheid op voorraad.


Artikel 11 - Wijze van betaling


Voor de betaling van zijn bestelling heeft de consument naar keuze alle in het bestelformulier vermelde betaalmethoden. De Klant garandeert de firma MY VELO SARL dat hij tijdens de validatie van de bestelbon over de nodige toelatingen beschikt om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken. De firma MY VELO SARL behoudt zich het recht voor om het beheer van de bestellingen en de levering op te schorten in geval van weigering van betaling met een kredietkaart door de officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling.
De Klant kan de bestelling in één of meerdere termijnen betalen onder de volgende voorwaarden: -
Betaling in 2 tot 12 termijnen zonder kosten, noch samenstelling van een dossier met de Payzen-oplossing (bestelling van minder dan 500 euro)
 - Betaling in 13 tot 20 termijnen met kosten bij aanvaarding van het dossier met Sofinco en Financo. - Betaling in
21 tot 36 termijnen met vergoedingen bij aanvaarding van het dossier met Sofinco of Financo.

BELANGRIJK!
Naar aanleiding van de talrijke creditcardfraude heeft de firma MY VELO SARL vanaf 01/01/2017 een nieuw betalingsprotocol opgesteld.
Voor een termijnbetaling kan de klant gebruik maken van de Payzen-oplossing.
Dan wordt de financieringsoplossing van Sofinco of Financo aan de Klant voorgesteld in plaats van de Payzen-oplossing voor elke bestelling van meer dan 250 €, behalve voor elektrische scooters. De eerste Payzen-betaling dient als aanbetaling om het product dat in aanmerking komt voor deze financieringsoplossing te reserveren terwijl het dossier wordt samengesteld en zal in mindering worden gebracht op de financiering. De eerste Sofinco/Financo-betaling zal 30 dagen na de volledige validatie van het dossier gebeuren. Betalingen worden dan geannuleerd, met uitzondering van de aanbetaling. In geval van weigering door Sofinco of Financo wordt de bestelling geannuleerd en worden de aan Payzen gedane betalingen aan de Klant terugbetaald.

> Lees meer over onze beveiligde Sofinco-procedure

De overgang van Payzen naar Sofinco of Financo is niet verplicht.

De betalingen op de site worden gedaan via het 3D-Secure-protocol dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat niemand de bankgegevens van een andere persoon gebruikt zonder dat deze daarvan op de hoogte is. MY VELO SARL slaat de bankgegevens van haar klanten niet op.
Een krediet verbindt u en moet worden terugbetaald. Controleer uw terugbetalingscapaciteit voordat u zich vastlegt.


Artikel 12 - Beschikbaarheid van producten


De bestelling wordt uiterlijk binnen 3 dagen na de dag volgend op de dag waarop de Koper zijn bestelling heeft geplaatst, uitgevoerd. In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product wordt de consument zo snel mogelijk geïnformeerd en heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren. De consument krijgt dan uiterlijk binnen 14 dagen na betaling de betaalde bedragen terugbetaald, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.216-2 en L.216-3 van het Wetboek van Consumentenzaken:

Artikel L.216-2 van het consumentenwetboek: "In geval van niet-nakoming door de handelaar van zijn verplichting tot levering van de goederen of verrichting van de dienst op de datum of bij het verstrijken van de in het eerste lid van artikel L bedoelde termijn". 216-1 of, bij gebreke daarvan, uiterlijk dertig dagen na de sluiting van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame drager ontbinden, indien de handelaar, nadat hij de handelaar op dezelfde wijze opdracht heeft gegeven om de levering of de dienst binnen een redelijke extra termijn te verrichten, deze niet binnen die termijn heeft verricht. De overeenkomst wordt geacht te zijn ontbonden na ontvangst door de handelaar van de brief of het schrijven waarin deze van de ontbinding op de hoogte wordt gesteld, tenzij de handelaar in de tussentijd heeft gehandeld. De consument kan de overeenkomst onmiddellijk ontbinden wanneer de handelaar weigert de goederen te leveren of de dienst te verlenen of wanneer hij niet voldoet aan zijn verplichting om de goederen te leveren of de dienst te verlenen op de datum of bij het verstrijken van de in artikel L. 216-1, eerste alinea, bedoelde termijn en die datum of die termijn voor de consument een essentiële voorwaarde van de overeenkomst vormt. Deze essentiële voorwaarde vloeit voort uit de omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst of uit een uitdrukkelijk verzoek van de consument vóór de sluiting van de overeenkomst".

Artikel L.216-3 van het consumentenwetboek: "Wanneer de overeenkomst onder de in artikel L.216-2 bedoelde voorwaarden wordt opgezegd, betaalt de handelaar de consument uiterlijk veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst is opgezegd alle betaalde bedragen terug".


Artikel 13 - Levering


13.1- Algemene voorwaarden :

De levering bestaat uit de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit of de fysieke controle van het Product in overeenstemming met de bepalingen van artikel L216-1, lid 3 van het Franse Wetboek van Consumentenzaken. Behalve in bijzondere gevallen of wanneer één of meer Producten niet beschikbaar zijn, worden de bestelde Producten in één keer geleverd.

De Verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de door de Klant bestelde producten binnen de hieronder vermelde termijnen te leveren.

Om een maximale kwaliteit te garanderen, worden alle producten verpakt en verzonden vanaf de vestiging van het bedrijf MY VELO SARL.

De Koper verbindt zich ertoe om binnen de 7 dagen na de kennisgeving van beschikbaarheid de goederen af te nemen.

Na afloop van deze termijn kan de Verkoper ervan uitgaan dat de bestelling geannuleerd is en de verkoop eenzijdig door de Koper wordt ontbonden.

In het belang van de Koper kan de verzending worden vertraagd ten opzichte van de datum die bij de bestelling is aangegeven, afhankelijk van de weersomstandigheden of informatie over storingen in het postnetwerk.

13.2- Termijnen :

Leveringen worden alleen gedaan op basis van beschikbaarheid en in de volgorde waarin de bestellingen binnenkomen.

De producten worden op het door de klant op de bestelbon aangegeven adres geleverd binnen 14 dagen na de uiterste datum die voor elke bestelling is aangegeven en door de klant bij de validatie van zijn bestelling is aanvaard. Deze periode omvat de voorbereidings- en verzendtijden. Wij leveren in Metropolitan Frankrijk, Franse Overzeese Departementen en Gebieden en in Europa.
Indien de Bestelling echter niet binnen 8 dagen na de indicatieve leveringsdatum is geleverd, om een andere reden dan overmacht of de fout van de Klant, kan de Verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden geannuleerd onder de voorwaarden van de artikelen L216-2, L216-3 en L241-4 van het hieronder weergegeven Consumentenwetboek.
De door de klant betaalde bedragen worden dan uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van beëindiging van het contract aan hem geretourneerd, met uitsluiting van enige vergoeding of inhouding. De toepassing van de bepalingen van bovengenoemd artikel L241-4.

Artikel L216-2 van het consumentenwetboek :
Indien de handelaar niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de goederen te leveren of de dienst te verrichten op de datum of bij het verstrijken van de in artikel L. 216-1, eerste alinea, bedoelde termijn, of bij gebreke daarvan, uiterlijk 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame drager ontbinden, indien de handelaar, nadat hij de handelaar op dezelfde wijze opdracht heeft gegeven om de goederen te leveren of de dienst te verrichten binnen een redelijke aanvullende termijn, dit niet heeft gedaan.
De overeenkomst wordt geacht te zijn ontbonden na ontvangst door de handelaar van de brief of het schrijven waarin deze van de ontbinding op de hoogte wordt gesteld, tenzij de handelaar intussen heeft gehandeld.
De consument kan de overeenkomst onmiddellijk opzeggen wanneer de handelaar weigert de goederen te leveren of de dienst te verlenen of wanneer hij niet voldoet aan zijn verplichting om de goederen te leveren of de dienst te verlenen op de datum of bij het verstrijken van de in artikel L. 216-1, eerste alinea, bedoelde termijn en wanneer die datum of termijn voor de consument een essentiële voorwaarde van de overeenkomst vormt. Deze essentiële voorwaarde vloeit voort uit de omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst of uit een uitdrukkelijk verzoek van de consument vóór de sluiting van de overeenkomst.

Artikel L216-3 van het consumentenwetboek :
Wanneer de overeenkomst onder de voorwaarden van artikel L. 216-2 wordt opgezegd, betaalt de beroepsbeoefenaar de consument uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst is opgezegd, alle betaalde bedragen terug.

Artikel L241-4 van het consumentenwetboek :
Indien de handelaar niet alle door de consument betaalde bedragen heeft terugbetaald onder de voorwaarden van artikel L. 216-3, wordt dit bedrag automatisch verhoogd met 10% indien de terugbetaling binnen 30 dagen na deze termijn plaatsvindt, met 20% tot 60 dagen en met 50% daarna.
Indien de Bestelling nog niet is verzonden wanneer de Verkoper het annuleringsbericht van de Klant ontvangt, wordt de Levering geblokkeerd en krijgt de Klant binnen veertien dagen na ontvangst van het annuleringsbericht de eventueel afgeschreven bedragen teruggestort. In het geval dat de Bestelling reeds is verzonden na ontvangst door de Verkoper van het annuleringsbericht van de Klant, kan de Klant de Bestelling alsnog annuleren door te weigeren het pakket te accepteren. De Verkoper zal dan binnen veertien dagen na ontvangst van de retourzending van het geweigerde pakket, volledig en in de oorspronkelijke staat, de door de Klant betaalde gedebiteerde bedragen en retourkosten terugbetalen.
In ieder geval kan de tijdige levering alleen plaatsvinden als de koper op de hoogte is van zijn verplichtingen ten opzichte van de verkoper, wat de oorzaak ook is.

De koper wordt er dus van op de hoogte gebracht dat de bestelling, voordat de vervoerder deze in ontvangst neemt, eerst wordt verwerkt op de plaats van productie voor een periode van maximaal zes dagen.

De producten worden hoofdzakelijk door een particuliere vervoerder vervoerd. De gemiddelde tijd die over het algemeen wordt waargenomen is 72 uur (werkdagen van maandag tot en met vrijdag), vanaf de datum waarop het pakket door de vervoerder wordt opgehaald, met een afspraak op basis van een halve dag.

13.3- Leveringszone en tarieven

De verzendkosten worden automatisch berekend bij het afhalen van de bestelling, op basis van het leveringsadres, het gewicht en het volume van de bestelde artikelen.

13.4- Bestel- en leveringsproces

13.4.1- De wijze van levering is als volgt:

- De particuliere vervoerder

In geval van levering door een particuliere transporteur zal de bezorger contact opnemen met de ontvanger, op een telefoonnummer dat door de Sponsor bij de bestelling is bevestigd.

In geval van afwezigheid en dus het niet nakomen van de afspraak, zal de Koper of de ontvanger van het bestelde product of de bestelde producten een leveringsbericht ontvangen en zal hij/zij contact moeten opnemen met de vervoerder om een andere afspraak in te plannen, wat extra kosten met zich mee zal brengen. Na een periode van 5 dagen wordt het pakket teruggestuurd naar de afzender.
- GIANT speciale levering
Na een overeenkomst met Giant France leveren we de fietsen van het merk niet meer aan huis per transporteur (Chronopost, France Express) of in partnerrelaiswinkels.
In overeenstemming met het beleid van Giant France bieden wij de levering van de fietsen van het merk aan tegen een tarief van €75 (inclusief belasting) in Europees Frankrijk (voor bedragen van meer dan €1.500) door een gespecialiseerde technicus met een diploma van ons bedrijf in de volgende afdelingen:
02 - Aisne, 08 - Ardennen, 10 - Aube, 14 - Calvados, 18 - Cher, 21 - Côte-d'Or, 27 - Eure, 28 - Eure-et-Loir, 35 - Ille-et-Vilaine, 37 - Indre-et-Loire, 41 - Loir-et-Cher, 45 - Loiret, 50 - Manche, 51 - Marne, 52 - Haute-Marne, 53 - Mayenne, 54 - Meurthe-et-Moselle, 55 - Meuse, 57 - Moselle, 59 - Nord, 60 - Oise, 61 - Orne, 62 - Pas-de-Calais, 67 - Bas-Rhin, 68 - Haut-Rhin, 72 - Sarthe, 75 - Parijs, 76 - Seine-Maritime, 77 - Seine-et-Marne, 78 - Yvelines, 80 - Somme, 88 - Vogezen, 89 - Yonne, 91 - Essonne, 92 - Hauts-de-Seine, 93 - Seine-Saint-Denis, 94 - Val-de-Marne, 95 - Val-d'Oise.
Wij bieden ook de levering van de fietsen van het merk aan tegen het tarief van 100€ exclusief belastingen in België (voor bedragen van meer dan 500€) door een gespecialiseerde technicus die is afgestudeerd in ons bedrijf.

De fiets wordt op afspraak in een busje afgeleverd door onze zorg.
De Fiets wordt in het bijzijn van de Klant door onze gespecialiseerde technicus gemonteerd en afgesteld, om een maximale veiligheid en een onberispelijke klantervaring te garanderen.
Voor dit merk worden geen fietsen geleverd door een vervoerder (Chronopost, France Express) bij de koper thuis of in een relaiswinkel.
Er wordt geen reuzenbestelling onder 1500€ in aanmerking genomen bij de levering.

13.4.2- Het leveringsproces is als volgt:

De levering vindt plaats binnen de bij de bestelling aangegeven termijn.

De levering gebeurt conform de bestelling, hetzij door rechtstreekse levering van het product aan de Koper, hetzij door een eenvoudige kennisgeving van beschikbaarheid, hetzij door levering aan een verzender of vervoerder bij de Verkoper.
De leveringen worden verricht op het in het bestelformulier vermelde adres, dat zich alleen in het in artikel 5 genoemde geografische gebied mag bevinden.

De leveringen worden niet boven gedaan. Bij gebreke daarvan dient de Koper een offerte aan te vragen bij de Verkoper door deze op te sturen naar het volgende adres: contact@my-velo.fr.

In geval van een onvolledig adres, een foutief adres, weigering van het pakket door de ontvanger of gebrek aan informatie waardoor het product niet tijdig aan de ontvanger kan worden geleverd, is de Verkoper niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke kwaliteit van deze levering.

Indien het bovengenoemde gebrek aan informatie leidt tot een tweede presentatie aan de ontvanger, kan de Verkoper verplicht worden om de Klant te vragen de kosten te betalen die overeenkomen met de tweede levering.

13.5- Leveringsincidenten - Eigendomsoverdracht - Risicooverdracht :

De eigendomsoverdracht van de producten van de Verkoper vindt plaats bij de aanvaarding van de bestelling door de Verkoper, waarbij de overeenkomst tussen de partijen over de zaak en de prijs tot stand komt, ongeacht de datum van betaling en levering van de genoemde producten.

In geval van levering door een onafhankelijke vervoerder op het adres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven en waartoe de vervoerder gemakkelijk toegang heeft, zijn de bepalingen van artikel L.216-4 van het Wetboek van Consumentenzaken van
 toepassing, volgens welke: "Elk risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de consument op het moment dat deze of een door hem aangewezen derde, en anders dan de door de verkoper voorgestelde vervoerder, de goederen fysiek in ontvangst neemt".

Daarom zal in het geval van de vervoerder van MY BIKE, ongeacht de datum van de eigendomsoverdracht van het Product, de overdracht van de risico's van verlies en schade met betrekking tot het Product pas plaatsvinden op het moment dat de Klant het Product fysiek in bezit neemt. Het Product reist dus op risico van de Verkoper.

Er wordt echter bepaald dat wanneer de klant zelf een vervoerder van zijn keuze heeft gecontracteerd, de levering geacht wordt te zijn verricht zodra de door de verkoper bestelde producten zijn overhandigd aan de vervoerder, die ze zonder voorbehoud heeft aanvaard. De klant erkent daarom dat het de verantwoordelijkheid van de vervoerder is om de levering uit te voeren en heeft geen garantieclaim tegen de verkoper in geval van niet-levering van de vervoerde goederen in dit geval.

In geval van laattijdige levering ten opzichte van de bij de bestelling aangegeven datum, kan de Klant contact opnemen met de Klantendienst van de Verkoper op het volgende nummer 07.81.32.34.46 of via de Site in de rubriek "volg uw bestelling", waar de Klant eventuele vragen kan stellen, met vermelding van het ordernummer, om hem/haar een onderzoek te laten instellen bij de betrokken transporteur.

Op dezelfde manier kan de Verkoper een onderzoek instellen bij de Post, wat tot 21 dagen kan duren vanaf de datum van het begin van het onderzoek. Indien het product tijdens deze periode wordt gevonden, wordt het onmiddellijk doorgestuurd naar de woning van de Koper; indien het product daarentegen niet wordt gevonden aan het einde van de periode van 21 dagen, zal de Post het pakket als verloren beschouwen. Indien het (de) bestelde product(en) dan niet meer beschikbaar is (zijn), vergoedt de Verkoper het bedrag van de betreffende producten door het verlies van de vervoerder.

13.6- Controle van het pakket door de Klant:

De Klant is verplicht om de staat van de verpakking en de geleverde Producten te controleren bij de levering van de Bestelling.
Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle reserveringen en claims te maken die hij nodig acht, of zelfs om het pakket te weigeren, wanneer het pakket duidelijk beschadigd is bij de Levering. Deze reserveringen en klachten moeten binnen drie werkdagen na de datum van levering van de bestelling
schriftelijk (aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging; e-mail, fax) aan de vervoerder worden toegezonden met alle relevante bewijsstukken (met name foto's), met uitzondering van de feestdagen.
In geval van een probleem heeft de Klant het recht zich te beroepen op de wettelijke garanties inzake conformiteit en verborgen gebreken.

Indien deze termijn en de voorgeschreven formaliteiten worden nageleefd, zal de Verkoper het geleverde Product waarvan het gebrek aan overeenstemming of de zichtbare of verborgen gebreken door de Klant naar behoren zijn aangetoond, zo snel mogelijk en op eigen kosten terugbetalen of vervangen, onder de voorwaarden van de artikelen L217-4 en volgende van het Franse Consumentenwetboek en die van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

In geval van vervanging zal de Verkoper een rugnummer voor het (de) betrokken product(en) toekennen en dit per e-mail, fax of telefoon aan de Klant meedelen. De omruiling van een Product kan pas plaatsvinden nadat aan de Klant een rugnummer is toegekend volgens de hierboven beschreven procedure.

In geval van omruiling moet elk product dat geruild of terugbetaald moet worden, in zijn geheel en in zijn originele verpakking teruggestuurd worden naar de firma MY VELO SARL, op initiatief van de Klant, met alle middelen die het mogelijk maken het product in goede omstandigheden te vervoeren naar het volgende adres: MIJN VELO Service retour, 6 rue de Floriade 59890 QUESNOY SUR DEULE. De verzendkosten zijn voor rekening van de firma MY VELO SARL, behalve wanneer blijkt dat het teruggenomen product niet overeenstemt met de originele verklaring van de consument op de retourbon.

Er wordt gepreciseerd dat het niet indienen van een klacht binnen de bovenvermelde termijn elke vordering tegen de vervoerder overeenkomstig artikel L. 133-3 van het Franse wetboek van koophandel
 teniet doet.
Artikel L.133-3 van het Franse Wetboek van Koophandel: De ontvangst van de vervoerde goederen doet elke vordering tegen de vervoersondernemer wegens schade of gedeeltelijk verlies teniet indien de geadresseerde binnen drie dagen na de dag van deze ontvangst de vervoersondernemer niet bij buitengerechtelijke akte of per aangetekende brief op de hoogte heeft gesteld van zijn met redenen omkleed protest.
Indien een verzoek om expertise wordt ingediend binnen de hierboven genoemde termijn overeenkomstig artikel L. 133-4, wordt dit verzoek beschouwd als een protest, zonder dat het nodig is om te handelen als bedoeld in het eerste lid.
Alle andersluidende bepalingen zijn nietig. Deze laatste bepaling is niet van toepassing op internationaal vervoer.

De Koper heeft ook de mogelijkheid die artikel L.224-65 van het Franse Wetboek van Koophandel
 hem biedt: wanneer de consument de vervoerde goederen persoonlijk in ontvangst neemt en wanneer de vervoersondernemer niet rechtvaardigt dat hij de mogelijkheid heeft gekregen om de goede staat ervan effectief te controleren, wordt de termijn die wordt genoemd in artikel L. 133-3 van het Franse Wetboek van Koophandel en die elke rechtsvordering tegen de vervoersondernemer tenietdoet, verlengd tot tien dagen.


Artikel 14 - Productgarantie


De producten die op de website van de Verkoper worden verkocht, voldoen aan de in Frankrijk geldende regelgeving en hebben prestaties die compatibel zijn met niet-professioneel gebruik.

De door de Verkoper geleverde producten profiteren van rechtswege en zonder bijkomende betaling, onafhankelijk van het recht op herroeping, overeenkomstig de wettelijke bepalingen:

- de wettelijke garantie van conformiteit, voor producten die klaarblijkelijk gebrekkig, beschadigd of niet in overeenstemming zijn met de bestelling
,- de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde producten aantasten en ze ongeschikt maken voor gebruik, onder de voorwaarden en volgens de voorwaarden die hieronder worden gedefinieerd.

14.1- Wettelijke garantie

De verkoper is onderworpen aan de voorwaarden van de wettelijke garanties die zijn voorzien in de artikelen L. 217-4, L. 217-5 en L. 217-12 van het consumentenwetboek en de artikelen 1641 en 1648 van het burgerlijk wetboek:

Artikel L. 217-4 van het Consumentenwetboek: "De verkoper levert goederen in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor gebreken in overeenstemming die bestaan op het moment van levering.
Hij is ook aansprakelijk voor gebreken aan de conformiteit die voortvloeien uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste op grond van het contract onder zijn verantwoordelijkheid is gemaakt of is uitgevoerd".

Art. L. 217-5 van de Consumentenwet: "Het goed is in overeenstemming met de overeenkomst:
1° Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing :- als het
 overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten heeft die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;
 - als het de kwaliteiten heeft die een koper terecht mag verwachten gezien de publieke uitspraken van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering;
 2° of als het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld of als het geschikt is voor elk bijzonder gebruik dat door de koper is gevraagd, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze is aanvaard".

Artikel L. 217-12 van het consumentenwetboek: "Een actie die voortvloeit uit een gebrek aan overeenstemming is na twee jaar vanaf de levering van de goederen verjaard".

Art. 1641 van het Burgerlijk Wetboek: 'De verkoper is gebonden aan de garantie wegens verborgen gebreken in het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bestemd, of die dat gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij ervan op de hoogte was geweest'.

Art. 1648 van het Burgerlijk Wetboek: "De vordering die voortvloeit uit herhalende gebreken moet door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld. In het in artikel 1642-1 bedoelde geval moet de vordering, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een jaar na de datum waarop de verkoper van de gebreken of het kennelijke gebrek aan overeenstemming kan worden bevrijd".

De voorgaande bepalingen zijn niet exclusief de toepassing van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 217-4 van het Consumentenwetboek.

De koper kan deze garanties uitoefenen door zijn verzoek te richten aan : De heer Christophe PRZYBYLA, MY VELO SARL, 6, rue de Floriade - 59890 QUESNOY SUR DEÛLE - FRANKRIJK
Wanneer de Koper handelt onder een wettelijke garantie van conformiteit, zal hij:
 - profiteren van een periode van twee jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen;
 - kunnen kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen onder de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van de Franse Consumentenwet;
 - worden vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan conformiteit van de goederen gedurende de zes maanden volgend op de levering van de goederen.
De conformiteitsgarantie is van toepassing ongeacht de eventuele commerciële garantie die is verleend.
Anderzijds wordt de Klant er uitdrukkelijk op gewezen dat de firma MY VELO SARL niet de producent is van de producten die op de website worden voorgesteld, in de zin van de wet nr. 98-389 van 19 mei 1998 en die betrekking heeft op de aansprakelijkheid voor producten met gebreken. Bijgevolg kan in geval van schade aan een persoon of eigendom door een gebrek van het Product, enkel de verantwoordelijkheid van de fabrikant van het Product door de Klant worden ingeroepen, op basis van de informatie op de verpakking van voormeld Product. De voorwaarden en de duur van de garantie van de producent staan vermeld op de productbladen. Gezien de frequentie van de vernieuwing van de onderdelen van de technische producten, kan MY VELO, op verzoek, de Klant informeren over de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor de aangeboden Producten en de voorwaarden voor het verkrijgen ervan.

De garantie is ook niet van toepassing op zichtbare gebreken.

Uitgesloten zijn ook defecten en beschadigingen die worden veroorzaakt door normale slijtage of door een ongeluk van buitenaf (ter indicatie: beschadiging door contact met een ongeschikt behandelingsproduct, beschadiging door een brand of een gebeurtenis die niet inherent is aan het product) of door een wijziging van het product die niet door de Verkoper is voorzien of gespecificeerd.

Evenzo is de verkoper niet aansprakelijk in geval van misbruik door de klant of gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de klant.

Om zijn rechten te doen gelden en bij ontvangst van de verpakking moet de Klant de Verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van de niet-conformiteit van het Product indien hij vaststelt dat het Product in slechte staat of onvolledig is geleverd of indien er sprake is van een verborgen gebrek. De Verkoper verbindt zich ertoe de mogelijkheid van een omruiling of een terugbetaling van de prijs te bestuderen op basis van de rechtvaardigingselementen die de Koper vooraf per post naar de Klantendienst van de Verkoper heeft gestuurd op het volgende adres: 6, rue de Floriade - 59890 QUESNOY SUR DEÛLE of per e-mail via het contactformulier van de Site, met name op basis van de foto's die de Koper op deze manier zal hebben opgestuurd.

De terugbetaling van een niet-conform of gebrekkig product zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek aan conformiteit of het latente gebrek door de Verkoper plaatsvinden. De terugbetaling gebeurt door het crediteren van de bankrekening van de klant of door het versturen van een bankcheque naar de klant.

14.2. Contractuele garantie

De producten worden gegarandeerd door de producent en de fabrikant. Deze garantie is van toepassing op alle producten die op de Site worden verkocht.

De totale terugnamegarantie is afhankelijk van het merk van het product dat de klant heeft gekocht. Deze garantie varieert bijvoorbeeld van 12 maanden tot 60 maanden, afhankelijk van de merken die op de site worden aangeboden.

De verkoper is echter niet aansprakelijk in de volgende gevallen:
- het niet naleven van de montagevoorschriften voor onderdelen die bij ontvangst door de klant nog niet gemonteerd zijn
,- in geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de klant, zoals in geval van normale slijtage van het product, ongeval of overmacht.

Bij gebreke daarvan kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid van de Koper. De garantie van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van niet-conforme producten of producten die door een gebrek zijn aangetast.

Ten slotte moet de Koper verplicht terugkeren naar de Verkoper, op het adres van de Vennootschap MY VELO SARL, namelijk, 6, rue de Floriade - 59890 QUESNOY SUR DEÛLE, elk gebrekkig product om de oorzaak te kunnen controleren. De transportkosten worden terugbetaald zodra deze garantie van toepassing is.


Artikel 15 - Herroepingsrecht


In overeenstemming met de artikelen L221-18 en volgende van het Franse Consumentenwetboek beschikt de klant over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van het product om zijn herroepingsrecht van de verkoper uit te oefenen, zonder dat hij zijn redenen hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen, met het oog op de terugbetaling, op voorwaarde dat de producten binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving aan de verkoper van de beslissing van de klant tot herroeping worden geretourneerd. De originele verpakking is vereist als de verpakking van het verkochte product voldoende is om het in goede staat te kunnen vervoeren.

Beschadigde, vervuilde of onvolledige producten worden teruggenomen onder voorbehoud van de toepassing van een afschrijving overeenkomstig de bepalingen van artikel L221-23 van het Consumentenwetboek.

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door middel van een ondubbelzinnige verklaring met behulp van het herroepingsformulier dat kan worden geraadpleegd in de rubriek "herroepingsformulier", door hier te klikken. Dit formulier moet naar de firma MY VELO SARL op het adres 6, rue de Floriade - 59890 QUESNOY SUR DEÛLE worden gestuurd door L.R.A.R.

Er wordt gespecificeerd dat het gebruik van het formulier niet verplicht is. Artikel L.221-21 van het Consumentenwetboek bepaalt dat het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door middel van een ondubbelzinnige verklaring waarin de consument de wens te kennen geeft om van de overeenkomst af te zien.

Anderzijds kan het herroepingsrecht online worden uitgeoefend, met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van de Verkoper, in uw klantenzone onder de rubriek "Herroepingsformulier", in welk geval de Verkoper onmiddellijk een ontvangstbevestiging op een duurzame drager aan de Klant zal meedelen, of een andere verklaring, vrij van elke dubbelzinnigheid, waarin de wens van de Klant om zich terug te trekken uit het contract wordt uitgedrukt.

Indien het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde termijn wordt uitgeoefend, worden alleen de prijs van het (de) gekochte product(en) en de leveringskosten vergoed; de kosten van de retourzending blijven voor rekening van de klant.

De terugbetaling zal gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst door de verkoper van de door de klant geretourneerde producten onder de voorwaarden van dit artikel. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat de klant voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij de klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met het gebruik van een ander betaalmiddel door de verkoper en voor zover de terugbetaling geen kosten voor de klant met zich meebrengt.

Om dit recht uit te oefenen, moet de Koper het product of de producten terugsturen naar het adres van het bedrijf MY VELO SARL, 6, rue de Floriade - 59890 QUESNOY SUR DEÛLE en vervolgens het product of de producten in de originele verpakking terugsturen en de verzendkosten voor het terugsturen betalen.

De bepalingen van de artikelen L221-23 en L221-24 van het consumentenwetboek zijn overgenomen.

"Artikel L221-23 van het Franse Consumentenwetboek:
De consument zendt de goederen onverwijld en uiterlijk veertien dagen na de mededeling van zijn besluit tot herroeping overeenkomstig artikel L. 221-21 aan de handelaar of aan een door de handelaar aangewezen persoon terug of geeft deze terug, tenzij de handelaar aanbiedt de goederen zelf af te halen.
De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de handelaar ermee heeft ingestemd deze kosten te dragen of heeft nagelaten de consument te informeren dat deze kosten voor zijn rekening zijn. Bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten echter, waarbij de goederen bij de consument thuis worden geleverd op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, haalt de handelaar de goederen op eigen kosten op indien zij wegens hun aard niet op de normale wijze per post kunnen worden geretourneerd.
De consument kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor een waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de goede werking van die goederen vast te stellen, mits de handelaar de consument overeenkomstig artikel L. 221-5 2° van zijn herroepingsrecht in kennis heeft gesteld. »

"Artikel L221-24 van het Franse consumentenwetboek:
Wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, betaalt de handelaar de consument alle betaalde bedragen, inclusief de leveringskosten, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van het besluit van de consument om de overeenkomst te herroepen, terug.
Voor overeenkomsten betreffende de verkoop van goederen kan de handelaar, tenzij hij aanbiedt de goederen zelf af te halen, de terugbetaling uitstellen totdat de goederen zijn afgehaald of totdat de consument het bewijs van de verzending van de goederen heeft geleverd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
De handelaar verricht de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als het betaalmiddel dat de consument voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met het gebruik van een ander betaalmiddel en op voorwaarde dat de terugbetaling geen kosten voor de consument met zich meebrengt.
De handelaar is niet verplicht de extra kosten te vergoeden indien de consument uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere leveringswijze dan de door de handelaar aangeboden standaard-leveringswijze. »

De Koper kan er ook voor kiezen om het bedrag van zijn bestelling te behouden door het eenvoudigweg aan te vragen bij de Klantendienst.


Artikel 16 - Gebruiksrechten


Het recht om de software van het bedrijf MY VELO en de door haar gedistribueerde software te gebruiken, wordt aan de consument verleend op een niet-exclusieve, persoonlijke en niet-overdraagbare basis, in overeenstemming met het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Krachtens artikel L122-6-1 van dit wetboek heeft de consument echter een reproductierecht, uitsluitend voor het maken van een reservekopie, wanneer dit nodig is om het gebruik van de software te behouden. In ieder geval behoudt de auteur van de software een eigendomsrecht op zijn werk, dat de consument verplicht is te respecteren.


Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud


De Verkoper behoudt de volledige eigendom van de Producten tot de volledige betaling van de prijs, belastingen en toebehoren.


Artikel 18 - Verpakkingen - Zending


Verpakkingen met het handelsmerk van de verkoper mogen alleen worden gebruikt voor zijn producten en mogen niet worden gebruikt voor andere producten dan de zijne. Elke inbreuk op deze regel zou de auteur ervan blootstellen aan strafvervolging en betaling van schadevergoeding.


Artikel 19 - Intellectuele eigendom


Alle elementen van de site zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van de Verkoper.

Niemand is bevoegd om elementen van de site te reproduceren, te exploiteren, opnieuw uit te zenden of te gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, beeld of geluid.

De merken, logo's, tekeningen en modellen die op de Site voorkomen zijn het exclusieve eigendom van de Verkoper of zijn het voorwerp geweest van een exploitatievergunning. De bekendmaking ervan mag in geen geval worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om een van de genoemde merken en onderscheidende elementen te gebruiken die door het auteursrecht worden beschermd. Zij mogen dus niet worden gebruikt op straffe van namaak.


Artikel 20 - Toepasselijk recht - Taal :


Deze algemene verkoopsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende handelingen worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn in het Frans geschreven. In geval van vertaling in een of meer vreemde talen wordt alleen de Franse tekst in geval van een geschil als authentiek beschouwd.


Artikel 21 - Bevoegdheid - Vaststelling :


In geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van hun overeenkomsten zullen de partijen een minnelijke schikking nastreven vooraleer een geschil te beslechten en zullen zij elkaar alle nodige informatie in die zin meedelen.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking van het geschil binnen een termijn van maximum 2 maanden, mogen ALLE GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DE KOOP- EN VERKOOPOPWERKINGEN IN DE TOEPASSING VAN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN VERKOOP, GELDIGHEIDSBEOORDELINGEN, HUN INTERPRETATIE, UITVOERING, BEËINDIGING, GEVOLGEN EN GEVOLGEN DIE NIET KONDEN WORDEN OPGELOST TUSSEN DE VERKOPER EN DE KLANT ZULLEN WORDEN VOORGELEGD AAN DE BEVOEGDE RECHTBANKEN ONDER DE VOORWAARDEN VAN HET GEMENE RECHT.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij in elk geval een beroep kan doen op de klassieke bemiddeling, in het bijzonder op de Commissie voor Consumentenbemiddeling (Commission de la médiation de la consommation) of op de bestaande sectorale bemiddelingsinstanties, of op elke alternatieve geschillenbeslechtingsmethode (bv. verzoening) in geval van een geschil.

Deze clausule is zelfs van toepassing in geval van een kort geding, incidentele vorderingen, meervoudige gedaagden of vorderingen van derden, en ongeacht de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden, zonder dat er clausules zijn die de rechtsbevoegdheid over de documenten van de kopers kunnen verhinderen dat deze clausule wordt toegepast.


Artikel 22 - Overmacht


De uitvoering van de verplichtingen van de verkoper uit hoofde van deze overeenkomst wordt opgeschort in geval van overmacht of overmacht die de uitvoering van de overeenkomst belemmert of vertraagt.
De Verkoper zal de Afnemer binnen 8 dagen na het optreden van de gebeurtenis op de hoogte stellen van het optreden van een dergelijke toevallige gebeurtenis of overmacht.
Indien de verplichtingen van de Verkoper voor een periode van meer dan 30 dagen opgeschort blijven, kan
 de Afnemer de lopende Order beëindigen en zal de Verkoper de Order terugbetalen in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 7.


Artikel 23 - Ongeldigheid van de duur van de overeenkomst


Indien een van de bepalingen van dit contract ongeldig zou zijn, zou deze ongeldigheid niet leiden tot de ongeldigheid van de andere bepalingen van het contract, die tussen de partijen van kracht blijven.


Artikel 24 - Wijziging van de overeenkomst


Elke wijziging, beëindiging of opheffing van een van de clausules van dit contract is slechts geldig na een schriftelijke en ondertekende overeenkomst tussen de partijen.


Artikel 25 - Onafhankelijkheid van de partijen


Geen van beide partijen mag in naam en/of voor rekening van de andere partij enige verbintenis aangaan. Bovendien blijft elke partij als enige verantwoordelijk voor haar beweringen, verbintenissen, voordelen, producten en personeel.


Artikel 26 - Kennisgevingen


Alle in het kader van dit contract te verrichten kennisgevingen worden geacht te zijn gedaan indien zij per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden gedaan aan de volgende adressen:
 Aan de Verkoper: QUESNOY SUR DEULE (59890) - 6, rue de Floriade
 Au Client : Adres vermeld op de dag van de bestelling


Artikel 27 - Niet-kwijtschelding


Het feit dat een van de partijen geen gebruik maakt van een inbreuk door de andere partij op een van de in deze voorwaarden genoemde verplichtingen, kan voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een ontheffing van de betreffende verplichting.


Artikel 28 - Vertrouwelijkheid van gegevens - Gegevensverwerking en vrijheden


Houd er rekening mee dat bepaalde informatie verplicht en noodzakelijk is voor de verwerking van uw aanvraag. Als u niet reageert op een verplicht veld, komt de goede opvolging van uw dossier waarschijnlijk in het gedrang.

Wij zullen uw gegevens alleen verwerken of gebruiken voor zover dat nodig is om contact met u op te nemen, de verwerking van uw verzoeken te verzekeren, uw gebruikersprofiel aan te maken en te beheren, uw toegang tot onze online diensten aan te maken en te beheren of statistische studies uit te voeren.

Uw persoonlijke gegevens worden zo lang als nodig is bewaard tot de uitvoering van onze diensten, behalve als:
 - u gebruik maakt van uw recht om uw
 persoonlijke
 gegevens te verwijderen, onder de hieronder beschreven voorwaarden;
 - een langere opslagtermijn is toegestaan of opgelegd op grond van een wettelijke of reglementaire bepaling.

Gedurende deze periode zullen wij alle passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, om te voorkomen dat deze worden beschadigd, verwijderd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

De toegang tot uw persoonlijke gegevens is strikt beperkt tot onze medewerkers en, indien van toepassing, tot onze onderaannemers.
De betrokken onderaannemers zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht en mogen uw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze contractuele bepalingen en de toepasselijke wetgeving.

Afgezien van de hierboven vermelde gevallen verbinden wij ons ertoe uw gegevens niet te verkopen, te verhuren, door te geven of aan derden toegang te verlenen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe om een legitieme reden verplicht zijn (wettelijke verplichting, bestrijding van fraude of misbruik, uitoefening van de rechten van de verdediging, enz.)
In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en met de Europese verordening nr. 2016/679/EU van 27 april 2016 (van toepassing vanaf 25 mei 2018), heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, door te geven en te verwijderen of om de verwerking van uw gegevens te beperken. U kunt ook, op legitieme gronden, bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben.

U kunt, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Christophe Przybyla op +33 (0)3 74 09 05 40 of per e-mail contact@my-velo.fr.

Indien u ons nieuws en verzoeken (per telefoon, sms, post of e-mail) en uitnodigingen niet/niet meer wenst te ontvangen, heeft u het recht om dit aan ons aan te geven via de hiervoor gereserveerde link in het privacybeleid op de website van het bedrijf MY VELO SARL, om uw keuzes te wijzigen door contact met ons op te nemen onder de hierboven vermelde voorwaarden of, indien nodig, door de parameters van uw online profiel aan te passen. Hetzelfde geldt als u geen nieuws, uitnodigingen of aanbiedingen van onze partners wenst te ontvangen.

Voor meer informatie of klachten kunt u contact opnemen met de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (meer informatie op www.cnil.fr)

Tot slot willen wij u op de hoogte brengen van het bestaan van de "Bloctel" telefoonwerving
 oppositie lijst, waarop u zich kunt registreren (https://conso.bloctel.fr/), in overeenstemming met de artikelen L.223-2 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht. Indien de Koper niet langer telefonisch wenst te worden benaderd op het nummer dat hij aan de firma MY VELO SARL heeft gegeven, kan hij dit telefoonnummer op elk ogenblik inschrijven op de lijst van verzet tegen de telefonische benadeling via internet op de website www.bloctel.gouv.fr of door te schrijven naar de firma Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret 10000 Troyes. Deze registratie is gratis en drie jaar geldig. De onderneming MY VELO SARL kan echter wel telefonisch contact opnemen met de consument die hierom uitdrukkelijk heeft verzocht, binnen een door de consument vrij te stellen termijn of, bij gebreke daarvan, binnen 3 maanden na de datum van het verzoek van de consument.


Artikel 29 - Bemiddelingsregelingen voor consumentengeschillen


In overeenstemming met de artikelen L611-1 e.v. en R612-1 e.v. van het Franse Consumentenwetboek wordt bepaald dat voor elk geschil van contractuele aard met betrekking tot de uitvoering van de verkoopovereenkomst en/of de levering van diensten dat niet kon worden opgelost in het kader van een klacht die eerder werd ingediend bij onze klantendienst, de consument gratis een beroep kan doen op bemiddeling. Hij zal contact opnemen met de Nationale Vereniging van Bemiddelaars (ANM), hetzij per brief aan 62 rue Tiquetonne 75002 PARIS, hetzij per e-mail door het online klachtenformulier in te vullen op het volgende adres www.anm-conso.com.

De Klant kan ook terecht op de site van het Europees platform voor online geschillenbeslechting.

De volgende website www.economie.gouv.fr/mediation-conso bevat ook alle nuttige informatie in het geval van een grensoverschrijdend geschil.

De Klant kan ook de website van het Europees Consumentencentrum Frankrijk bezoeken op het volgende adres: https://www.europe-consommateurs.eu/fr/accueil/. Het Europees Consumentencentrum Frankrijk informeert de Klant over zijn rechten in Europa en verleent gratis bijstand in geval van een geschil met een beroepsbeoefenaar in een ander EU-land, IJsland of Noorwegen. Het Europees Consumentencentrum Frances is gevestigd op het volgende adres:

Europees consumentencentrum Frankrijk - Bahnhofsplatz 3 - 77694 Kehl - Duitsland


Artikel 30 - Toepasselijk recht


Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Hetzelfde geldt voor de inhoudelijke en de vormelijke regels. In geval van een geschil of claim zal de consument zich bij voorrang richten tot het bedrijf MY VELO om een minnelijke schikking te treffen.


No products

To be determined Shipping
0,00 € Tax
0,00 € Total

Prices are tax included

Check out